Leenrisico afdekken middels een verzekering

Bij het afsluiten van een geld lening kunnen er altijd betalingsproblemen ontstaan. Het is echter nog vervelender wanneer je geld moet aflossen als je te maken krijgt met werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Of wanneer een kredietnemer plotseling komt te overlijden. In geval van overlijden moeten de nabestaanden wel in staat zijn om aan bepaalde verplichtingen te kunnen voldoen. Er zijn mogelijkheden om dit soort risico’s af te dekken door middel van het afsluiten van verschillende verzekeringen. Hieronder vindt je een aantal punten die je in overweging moet nemen om een aantal risico’s af te dekken:

Leenrisico afdekken middels een verzekering
Hieronder zijn de meest voorkomende risico’s opgesomd die zijn af te dekken middels een verzekering:

Onvrijwillige werkloosheid
In geval van onvrijwillige werkloosheid kan middels een verzekering een periodieke uitkering worden ontvangen. Als je hiervoor in aanmerking wilt komen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen met betrekking tot het huidige arbeidscontract en het arbeidsverleden. Er is ook een eigen risico termijn. Binnen deze termijn ontvang je geen uitkering. Je hebt de keuze om de premie periodiek of eenmalig via een koopsom af te lossen.

Arbeidsongeschiktheid
In geval van arbeidsongeschiktheid zal middels de verzekering een bedrag worden uitgekeerd die in verhouding staat tot het arbeidsongeschiktheidspercentage. Indien de verzekerde arbeidsongeschikt is geworden, zal uit hoofde van de verzekering een bedrag worden uitbetaald naar gelang het arbeidsongeschiktheidspercentage. Er zit wel een nadeel hieraan. Dit soort verzekeringen keren niet altijd even makkelijk het geld uit. Het is daarom van belang om vooraf goed de kleine lettertjes te bestuderen. Ook hier dient er rekening te worden gehouden met de eigen risico termijn. Net zoals bij onvrijwillige werkloosheid kan de premie periodiek of eenmalig via een koopsom worden afgelost.

Overlijden
In geval van voortijdig overlijden zal de restschuld worden ingelost. Dit wil zeggen dat nabestaanden van de overleden persoon geen schuld zullen erven. Voor deze verzekering wordt de premie betaalt via een kleine opslag in de rente of door middel van een losse verzekering.

Verplicht of vrijwillig
Er zijn kredietverstrekkers die kredietnemers verplichten om een verzekering af te sluiten voor het afdekken van enkele risico’s. Op deze manier lopen kredietverstrekkers zelf ook minder risico. De kredietnemer is wel altijd vrij in zijn keuze bij wie hij een verzekering afsluit. Dit betekent dus dat de kredietnemer niet verplicht is om een verzekering af te sluiten bij de kredietverstrekker zelf. Dit wordt ook wel de verboden ‘koppelverkoop’ genoemd.

Mocht het zo zijn dat er geen verplichting is om bepaalde risico’s af te dekken, dan kan het alsnog handig zijn om de risico’s te analyseren. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er verzekeringen bestaan (via het werk of de hypotheek) die voldoende dekking bieden om risico’s af te dekken. Hou hierbij wel rekening met: hoe groter het krediet, hoe groter het risico.

Premie periodiek of in één keer
Je hebt de mogelijkheid om de premie voor de dekking periodiek af te lossen of in één keer. Beide opties hebben voor- en nadelen:

Eenmalige betaling
De premie in één keer af te lossen is goedkoper dan periodiek aflossen. Daar het benodigde geld niet altijd beschikbaar is (waarom anders het krediet), wordt een verhoging van het krediet verlangd. Echter is het de vraag of bij voortijdige arbeidsongeschiktheid of overlijden de teveel betaalde premie wordt teruggegeven. Tevens kan moeilijk voortijdig worden gestopt met de dekking, als blijkt dat deze overbodig is geworden. In beide gevallen is dan teveel premie betaald.

Periodieke betaling
De periodieke aflossing is opgeteld duurder dan de eenmalige aflossing. Echter, zal bij voortijdig overlijden of bij arbeidsongeschiktheid geen premie meer betaalt hoeven te worden. Tevens kan bepaald worden of in de toekomst een dergelijke risico nog afgedekt dient te worden en kan gestopt worden met de dekking. Er is dan nooit teveel premie betaald.

Bij het afsluiten van een dergelijk product dienen vooraf altijd de voorwaarden en de financiële bijsluiter gelezen te worden.